Rustで再帰関数 (4)

アルゴリズムとデータ構造』を Rust で実装してみるシリーズ。4章の再帰と分割統治法。

前回 → https://quantized-cube.com/rust-recursive-03

今回は 部分和問題。

use proconio::input;

fn input(use_default_values: bool) -> (usize, u64, Vec<u64>) {
  if use_default_values {
    let n = 4;
    let w = 14;
    let a = vec![3, 2, 6, 5];
    return (n, w, a);
  } else {
    println!("Input n and a:");
    input! {
      n: usize,
      w: u64,
      a: [u64; n],
    }
    return (n, w, a);
  }
}

fn func(i: usize, w: i64, a: &Vec<u64>) -> bool {
  // ベースケース
  if i == 0 {
    if w == 0 {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  // a[i - 1] を選ばない場合
  if func(i - 1, w, a) {
    return true;
  }

  // a[i - 1] をぶ場合
  if func(i - 1, w - a[i - 1] as i64, a) {
    return true;
  }

  // どちらも false の場合は false
  return false;
}

/// 部分和問題を再帰関数を用いる全探索で解く
pub fn code_4_9(use_default_values: bool) -> String {
  // 入力
  let (n, w, a) = input(use_default_values);

  // 再帰的に解く
  if func(n, w as i64, &a) {
    String::from("Yes")
  } else {
    String::from("No")
  }
}

#[cfg(test)]
mod tests {
  use super::*;

  #[test]
  fn code_4_9_works() {
    assert_eq!(code_4_9(true), String::from("Yes"));
  }
}

GitHub のリポジトリはこちら https://github.com/quantized-cube/book_algorithm_solution_rust

コメント

タイトルとURLをコピーしました